Lekka płyta dynamiczna

Płyta obciążana dynamicznie ZFG 3.0 pozwala na szybkie i sprawne określenie nośności i zagęszczenia wbudowanych m.in. podbudów drogowych i kolejowych, podsypek pod fundamentami, posadzkami i chodnikami.  Przeprowadzenie badania umożliwia ocenę zagęszczenia gruntu do głębokości  0,5 metra.

Przyrząd ten pozwala na ustalenie dynamicznego modułu odkształcenia Evd [MN/m2] wierzchniej warstwy nośnej, który w prosty sposób może zostać przeliczony na wskaźnik zagęszczenia podłoża Is. Ocenę nośności można przeprowadzać dla gruntów o wielkości ziaren do 63mm i dynamicznym module odkształcenia równym Evd ≤125 MN/m2.