Typ prac terenowych pozwalający na pobranie prób gruntu do analizy, określenie stopnia plastyczności gruntów spoistych (IL) oraz zmierzenie poziomu zwierciadła wód gruntowych.

Odwierty ręczne wykonuje się w przypadku badania gruntu do maksymalnej głębokości 4 metrów. Zasięg wiercenia w ten sposób uzależniony jest od wystąpienia naturalnych barier w postaci niekorzystnych warunków wodno-gruntowych do których możemy zaliczyć:

  • wysoki poziom wód gruntowych
  • wystąpienie kurzawki czyli nawodnionych, niespoistych osadów typu piasków drobnych i pylastych, które mają konsystencję galarety i zachowują się jak gęsta ciecz.

Wiercenie ręczne stosujemy również w miejscach trudno dostępnych dla wiertnicy mechanicznej oraz na obszarach chronionych typu parki krajobrazowe i ujęcia wody.