Druga kategoria geotechniczna, jakich obiektów dotyczy

Druga kategoria geotechniczna jest związana z budową większych obiektów budowlanych, posadowionych w prostych lub złożonych warunkach gruntowych. W sytuacji kiedy mamy warunki gruntowe skomplikowane dla danej konstrukcji budowlanej np. teren osuwiskowy, to może istnieć konieczność zakwalifikowania tej inwestycji do trzeciej kategorii geotechnicznej.

Jakiego rodzaju budynki kwalifikują się do drugiej kategorii geotechnicznej

Do drugiej kategorii geotechnicznej zaliczamy konstrukcje i fundamenty, które nie podlegają zbyt wysokiemu zagrożeniu w prostych lub złożonych warunkach gruntowych. Również w przypadku tego typu konstrukcji nie przewiduje się występowania jakichś nadmiernych obciążeń. Przykładami obiektów zaliczanych do drugiej kategorii mogą być:

  • budynki posiadające złożoną konstrukcję;
  • posadowienie bezpośrednich i palowych podpór mostowych;
  • ściany oporowe oraz wszelkiego rodzaju inne konstrukcje oporowe wykonywane w wykopach o głębokości powyżej 2 m;
  • nasypy budowlane o wysokości większej niż 3 m;
  • wykopy lub przekopy wykonywane na zboczach przy skomplikowanych warunkach gruntowych;
  • przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża;
  • kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące.

W trakcie trwania fazy projektowania obiektu budowlanego, wraz z jego fundamentami, kategoria geotechniczna jest wstępnie ustalana. Może ona zostać zmieniona, jeżeli podczas badań geotechnicznych okaże się, że warunki gruntowo-wodne są zbyt kłopotliwe dla danej budowli. Dlatego należy mieć na uwadze, że wybór kategorii geotechnicznej jest ruchomy i zależy od ostatecznych ustaleń projektanta w porozumieniu z geotechnikiem.

Druga kategoria geotechniczna często jest związana z złożonymi warunkami gruntowymi.
Na zmianę kategorii geotechnicznej budynku często mają wpływ warunki gruntowo-wodne.

Znaczenie stopnia skomplikowania warunków gruntowych

Aby ostatecznie ustalić kategorie geotechniczną budynku, należy sprawdzić stopień skomplikowania warunków gruntowych. Mamy trzy stopnie skomplikowania warunków gruntowych:

  • proste;
  • złożone;
  • skomplikowane.

Do drugiej kategorii geotechnicznej można zaliczyć obiekty budowlane, które będą posadowione zarówno w prostych jak i złożonych warunkach gruntowych. Należy nadmienić, że granica między prostymi, a złożonymi warunkami gruntowymi jest często umowna i może podlegać interpretacji w zależności od sytuacji.

Proste warunki gruntowe jest to pewna koncepcja zakładająca istnienie idealnych warunków gruntowych pod kątem danej inwestycji budowlanej. Oczywiście jest to nieprawda, nie ma w przyrodzie ideału. Nawet jeżeli warunki gruntowo wodne w danym miejscu są zbliżone do idealnych to zawsze jest to kwestia umowna.

Stopień skomplikowania warunków gruntowych ma wpływ na kategorię geotechniczną obiektu budowlanego.
Stopień skomplikowania warunków gruntowych na przykładzie prostego schematu. A – proste, B – złożone, C – skomplikowane

Warunki gruntowo-wodne, które decydują o tym, że nie da się ich zakwalifikować do prostych to m.in. mineralne grunty słabonośne w podłożu, grunty organiczne, nasypy niekontrolowane oraz zwierciadło wód gruntowych znajdujące się powyżej poziomu posadowienia obiektu budowlanego.

Miejmy na uwadze, że tu o sytuacji kiedy danej warstwy słabonośnej nie da się usunąć z wykopu pod fundamenty. Zazwyczaj grunty organiczne czy nasypy niekontrolowane zalegają do niewielkich głębokości, niestety nie zawsze jest to regułą. Dodatkowo sytuacja może się skomplikować gdy zwierciadło wody gruntowej jest powyżej spągu warstwy gruntów słabonośnych.

Druga kategoria geotechniczna z perspektywy przepisów prawnych

W celu ustalenia zarówno kategorii geotechnicznej oraz skomplikowania warunków gruntowych należy wykonać podstawowe badania geotechniczne. Tego typu badania są udokumentowane w postaci opinii geotechnicznej. Jest to podstawowa forma dokumentacji geotechnicznej, w której określa się warunki gruntowo-wodne pod konkretną zabudowę.

Ustalenie warunków gruntowo-wodnych jest obligatoryjne, bez przeprowadzenia podstawowych badań geotechnicznych pod dom nie uzyska się pozwolenia na budowę. Nie ma znaczenia jakiej wielkości obiekt chcemy wybudować, czy ma być to większy budynek mieszkalny, dom jednorodzinny lub garaż.

Aktem prawnym w na mocy którego istnieje konieczność wykonania badań geotechnicznych jest Rozporządzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463).

“§ 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną.”

Jeżeli obiektu budowlanego, z jakichś względów nie da się zakwalifikować do pierwszej kategorii geotechnicznej, to będzie konieczne wykonanie dodatkowych badań. W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii, należy opracować oprócz opinii geotechnicznej, dokumentację badań podłoża gruntowego, oraz projekt geotechniczny.

Jeżeli obiekt budowlany, który chcemy wybudować kwalifikuje się do trzeciej kategorii geotechnicznej lub do drugiej, ale warunki gruntowe są złożone, wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską. Przepisy na ten temat znajdują się w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Chcesz sprawdzić grunt przed budową domu? Dzwoń!

781 007 800

Dodaj komentarz