Jak sprawdzić grunt pod budowę domu – krok po kroku

Sprawdzanie działki budowlanej pod budowę domu, powinno mieć miejsce jeszcze przed jej zakupem. Wiele osób niestety pomija ten etap, po czym okazuje się że kupili kota w worku. Nie każdy grunt jest gruntem budowlanym, dlatego warto jest wykonać badania geotechniczne i sprawdzić podłoże. Jak sprawdzić grunt pod budowę domu i z czym się to wiąże, o tym dowiesz się poniżej.

Wstępne rozpoznanie geologiczne

Nie są to typowe badania geotechniczne, chociaż mogą nimi być w zależności od rozmieszczenia planowanych otworów. Jeżeli inwestor już na wstępie wie, w którym miejscu będzie znajdował się projektowany budynek, to badania gruntu mogą zostać zakończone wykonaniem opinii geotechnicznej.

Wstępne rozpoznanie geologiczne polega na wykonaniu kilku odwiertów i sprawdzeniu czy dana działka budowlana nie wpędzi inwestora w dodatkowe koszty. Dzisiejszy rozwój technologii budowlanej, pozwala budować niemal na każdym podłożu, jednak im trudniejsze warunki posadowienia budynku tym większe koszty z tym związane.

Wiercenia mające na celu sprawdzić grunt pod budowę domu przed kupnem działki.
Warto wstępnie sprawdzić grunt pod budowę domu przed kupnem działki budowlanej.

Kiedy będziesz robił wizję lokalną okolic działki którą chcesz kupić, rozejrzyj się po okolicy, sprawdź jak wygląda teren. Przede wszystkim, zwróć uwagę na to czy istnieje ryzyko, że teren, na którym znajduje się działka, stanowił kiedyś obszary podmokłe. Może o tym świadczyć nieckowaty kształt obszaru, na którym znajduje się działka lub szata roślinna występująca nieopodal.

Niestety, nie zawsze charakterystyka danego terenu może wskazywać na to że coś jest nie tak. Często bywa tak, że dany teren został już wcześniej przekształcony i nic nie wskazuje na to aby w podłożu znajdowały się grunty niebudowlane. Dlatego wykonanie badań geotechnicznych przed kupnem działki jest w dzisiejszych czasach standardem.

Jeżeli na działce zostaną odwiercone grunty nadające się pod budowę tj. piaski, piaski gliniaste bądź glina, to prawdopodobnie będzie trzeba wykonać dodatkowe badania, aby określić dokładne parametry gruntu oraz wydzielić warstwy geotechniczne.

Jak sprawdzić grunt pod budowę domu

Wstępne rozpoznanie geologiczne sprowadza się w praktyce tylko do sprawdzenia litologii danego podłoża gruntowego. W praktyce wykonuje się wiercenia, najczęściej za pomocą wiertnicy mechanicznej, a następnie dokumentuje profil gruntowy oraz głębokość, na której znajduje się zwierciadło wód gruntowych.

Jeżeli odwierty zostaną wykonane w punktach rozmieszczonych w miejscu gdzie ma znajdować się projektowany budynek, tego typu badanie może zostać wykorzystane także do sporządzenia opinii geotechnicznej. Poznanie parametrów fizycznych gruntów wiąże się z wykonaniem dodatkowych badań gruntu.

Dlaczego konieczne jest wykonanie badań geotechnicznych

W Polsce, badania geotechniczne podlegają pod polską normę PN-EN 1997, czyli Eurokod 7. Eurokody to zestaw dziesięciu norm obowiązujących na terenie całej Unii Europejskiej, mających za zadanie ujednolicić zasady projektowania i wykonywania konstrukcji budowlanych. Eurokod 7 dotyczy projektowania geotechnicznego.

Geotechnika zajmuje się badaniem podłoża gruntowego dla celów budowlanych, dlatego poznanie geologii to dopiero wstęp do dalszych badań. Grunty budowlane mają swoje parametry fizyczne, które trzeba ustalić, aby móc określić czy dane podłoże będzie mogło wytrzymać obciążenia generowane przez fundamenty projektowanego budynku.

Przykładowy zasięg oddziaływania budowli na podłoże gruntowe.

Jeżeli parametry gruntu znajdującego się w podłożu gruntowym okażą się zbyt słabe, to najczęściej można je poprawić, np. poprzez zagęszczanie gruntu podczas trwania robót ziemnych. W sytuacji gdy dostateczna poprawa warunków gruntowych jest zbyt trudna lub zbyt droga, trzeba odpowiednio dostosować fundamenty projektowanego budynku.

Generalnie rzecz biorąc, nośność układu podłoże-fundament nie może zostać przekroczona. Jeżeli grunt zacznie nadmiernie osiadać pod ciężarem budynku, a co gorsza nierównomiernie. Budynek może tego nie wytrzymać i w efekcie naprężeń, które się w nim wytworzą będą powstawać pękające ściany lub posadzki.

Grunty budowlane na terenie naszego kraju przeważnie występują w postaci piasków lub glin. Najczęściej badania polowe mają na celu określenie stopnia plastyczności gruntów spoistych (IL) tj. gliny lub gliny piaszczyste oraz określenie wskaźnika zagęszczenia gruntu (IS) utworów niespoistych np. piasków drobnoziarnistych.

W jaki sposób sprawdza się parametry mechaniczne gruntu pod budowę domu

Powyższe parametry można wstępnie określić już na etapie badań polowych. W celu określenia plastyczność gruntów spoistych wykonuje się próbę wałeczkowania gruntu. Jest to bardzo proste, standardowe badanie, polegające na uformowaniu kulki gruntu o średnicy 7 mm. Następnie kulkę kładzie się na dłoni i wałeczkuje za pomocą drugiej dłoni. Na postawie rezultatów wałeczkowania określa się plastyczność gruntu.

Jeżeli chodzi o określenie zagęszczenia gruntów niespoistych, w tym celu najczęściej wykonuje się sondowania dynamiczne gruntu. Sondowanie polega na określeniu zagęszczenia na podstawie pomiaru oporu końcówki sondującej zagłębiającej się w grunt. Najczęściej do tego celu używa się końcówki w kształcie stożka o określonych parametrach.

W zależności od tego czy sondowanie gruntu przeprowadzono w gruntach rodzimych lub nasypowych, określa się odpowiednio stopień zagęszczenia gruntu (ID), bądź wskaźnik zagęszczenia gruntu (IS). Jeżeli parametry gruntu są odpowiednie to można przystępować do wykonywania prac ziemnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii geotechnicznej.

Kontrola robót ziemnych na budowie

Kolejnym etapem związanym ze sprawdzaniem gruntu pod budowę domu jest przeprowadzanie dozorów geotechnicznych podczas trwania robót ziemnych. Głównie chodzi o kontrolę zagęszczenia gruntu nasypowego pod fundamenty lub pod posadzki budynku. W celu takiej kontroli, używa się lekkiej sondy dynamicznej.

Sprawdzenie zagęszczenia gruntu pod dom za pomocą sondy dynamicznej
Kontrola zagęszczenia gruntu pod dom za pomocą lekkiej sondy dynamicznej.

Badanie przeprowadza się na takich samych zasadach jak przy badaniach geotechnicznych dla celów sporządzenia opinii geotechnicznej. W niektórych sytuacjach można również wykonać badanie za pomocą płyty VSS lub lekkiej płyty dynamicznej, jeżeli kontrolę zagęszczenia gruntów nasypowych przeprowadzamy do niewielkich głębokości.

Dozory geotechniczne to kolejny standard, z którego korzystają wszyscy od prywatnych inwestorów po największe firmy budowlane.

Podsumowanie

Z powyższego tekstu dowiedziałeś się jak sprawdzić grunt pod budowę domu. Tak naprawdę powyższy sposób przeprowadzania badań geotechnicznych jest analogiczny również dla innych obiektów budowlanych. Podstawą jest poznanie litologii gruntu. Jeżeli już wiemy jakie osady są w podłożu, to przeprowadzamy badania mające na celu poznanie ich parametrów fizycznych.

Aby przeprowadzić badanie gruntu pod budowę domu należy skorzystać z usług firmy geotechnicznej. Robi się to na trzech etapach: przed kupnem działki, w celu wykonania opinii geotechnicznej oraz podczas dozorów geotechnicznych.

Chcesz sprawdzić grunt przed budową domu? Dzwoń!

781 007 800

Dodaj komentarz