Lekka sonda dynamiczna SD-10

Sonda SD-10 służy do badania stopnia zagęszczenia gruntu do głębokości 10 metrów. Sondowanie polega na wbijaniu w grunt żerdzi zakończonej końcówką przy użyciu ściśle zwymiarowanego młota spadającego ze stałej wysokości. Podczas badania określamy ilość uderzeń młota (Nk ) potrzebną do zagłębienia żerdzi z końcówką o 0,1m. Wyniki tych pomiarów są przeliczane i przedstawiane są w postaci stopnia zagęszczenia niespoistych gruntów rodzimych (ID) oraz wskaźnika zagęszczenia gruntów nasypowych (IS).

Sondowanie dynamiczne wykonuje się dla:

  • określenia stanów gruntów niespoistych naturalnych, nasypowych i antropogenicznych
  • określenia miąższości warstwy o podobnym zagęszczeniu
  • określenia głębokości występowania podłoża nośnego
  • oceny jednorodności podłoża gruntowego
  • kontroli jakości wykonania nasypów gruntowych

Dodaj komentarz