Wiercenia geotechniczne w postaci małośrednicowych otworów badawczych wykonywane są w celu ustalenia gruntowo-wodnych warunków podłoża w miejscu planowanej inwestycji.

Wraz z postępem prac badawczych następuje analiza nawierconych typów gruntów oraz wyznaczanie ich przestrzennego zalegania. Próby gruntu pobrane podczas prac terenowych trafiają do laboratorium, gdzie podlegają ocenie pod względem parametrów geotechnicznych. Wiercenie dostarcza także niezbędnych danych dotyczących poziomu występowania zwierciadła wód gruntowych, oraz miąższości warstw wodonośnych.

W zależności od głębokości odwiertu, stopnia skomplikowania budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych oraz możliwości dotarcia w miejsce wiercenia, wykorzystujemy system wiercenia ręcznego lub mechanicznego.