Badania zanieczyszczenia gruntów i wód

Badania zanieczyszczenia gruntów

Badania laboratoryjne wód i gruntów wykonywane są w celu:

– określenia stopnia agresywności korozyjnej wód w stosunku do betonu (fundamentów i posadzek)

Agresywność wody związana jest bezpośrednio z poziomem wód gruntowych. Jeżeli zwierciadło wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu fundamentów, parametr agresywności może zostać pominięty. W przypadku kiedy fundament będzie posadowiony poniżej poziomu wody gruntowej, wykonywane są badania laboratoryjne pobranych prób wody, celem określenia stopnia oddziaływania na stal i beton. Wyniki oznaczonej agresywności umożliwiają projektantom i architektom dobranie odpowiedniego betonu, zbrojonej stali oraz odpowiedniej izolacji fundamentów, która jest odporna na erozyjną działalność wykrytych związków chemicznych.

– określenia zawartości metali ciężkich (ołów, rtęć, kadm, cynk, kobalt, arsen) oraz substancji ropopochodnych

Etapy badania zanieczyszczenia gruntów i wód

Grunt-Test wykonuje kompleksowe badania zanieczyszczeń wodno-gruntowych zarówno na terenie Poznania, jak i całego kraju. Metody realizacji prac badawczych przez naszych specjalistów spełniają wszystkie wymogi formalne i prawne, regulowane Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 5 września 2016 roku o sposobie prowadzenia oceny nieczystości ziemi. Zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu, wykonywane przez nas badania obejmują następujące etapy:

– ustalenie rodzaju działalności mogącej stanowić przyczyny skażenia gruntu oraz wody na danym obszarze;

– sporządzenie listy substancji potencjalnie zagrażających czystości ziemi lub wody na badanym terenie;

– zbieranie oraz analiza dostępnych źródeł informacji branych pod uwagę przy ocenie zagrożenia zanieczyszczeniem;

– zbieranie informacji niezbędnych do analizy oraz wykonanie badania wstępnego wraz ze schematem lokalizacji punktów pobierania próbek;

– przeprowadzenie szczegółowych badań zgodnie z opracowanym wcześniej harmonogramem. Badanie szczegółowe wykonuje się jedynie wówczas, gdy prowadzone analizy wstępne wykazały obecność zanieczyszczeń. W innych przypadkach nie ma takiej potrzeby.

Po zakończeniu prac oraz przeanalizowaniu ich wyników opracowujemy szczegółową dokumentację dotyczącą stwierdzonych zanieczyszczeń wód i gruntów (lub ich braku). Do kompletu dołączana jest mapa ilustrująca zasięg występowania degradacji wraz z przekrojami obrazującymi przebieg granicy skażonego gruntu.

Dodaj komentarz