Badania zanieczyszczenia gruntów

Badania laboratoryjne wód i gruntów wykonywane są w celu:

– określenia stopnia agresywności korozyjnej wód w stosunku do betonu (fundamentów i posadzek)

Agresywność wody związana jest bezpośrednio z poziomem wód gruntowych. Jeżeli zwierciadło wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu fundamentów, parametr agresywności może zostać pominięty. W przypadku kiedy fundament będzie posadowiony poniżej poziomu wody gruntowej, wykonywane są badania laboratoryjne pobranych prób wody, celem określenia stopnia oddziaływania na stal i beton. Wyniki oznaczonej agresywności umożliwiają projektantom i architektom dobranie odpowiedniego betonu, zbrojonej stali oraz odpowiedniej izolacji fundamentów, która jest odporna na erozyjną działalność wykrytych związków chemicznych.

– określenia zawartości metali ciężkich (ołów, rtęć, kadm, cynk, kobalt, arsen) oraz substancji ropopochodnych