Badanie geotechniczne gruntu

Badania gruntu pod domek jednorodzinny wykonuje się w celu określenia parametrów gruntowo-wodnych występujących na terenie planowanej inwestycji. Szczegółowe rozpoznanie nośności gruntu pozwala na optymalne zaprojektowanie fundamentów, polepszenie własności gruntów słabonośnych lub wymianę gruntów organicznych, których parametry geotechniczne nie pozwalają na posadowienie jakiegokolwiek obiektu budowlanego. Ustalenie poziomu zwierciadła wód gruntowych decyduje o możliwości podpiwniczenia projektowanego obiektu oraz pozwala na wykonanie odpowiedniej instalacji odprowadzającej nadmiar wody z gruntu w przypadku wystąpienia jej wysokiego stanu.

Sposób i zakres wykonania badań zależy od rozmiarów planowanego obiektu, głębokości posadowienia fundamentów (wykonanie podpiwniczenia, garażu podziemnego) oraz budowy geologicznej na terenie inwestycji. W przypadku domków jednorodzinnych wykonujemy 3 odwierty badawcze do głębokości 5 metrów. Jeżeli na terenie badań występują grunty organiczne lub słabonośne grunty plastyczne, odwierty prowadzi się do momentu natrafienia na podłoże o odpowiednich parametrach geotechnicznych.

Wyniki przeprowadzonych badań zostają przedstawione w postaci dokumentacji geotechnicznej, która stanowi kompendium informacji na temat parametrów podłoża pod planowaną inwestycję. Dokumentacja zawiera także zalecenia dla projektantów i wykonawców dotyczące przebiegu fundamentowania i robót ziemnych.

Posadowienie obiektu na odpowiednio przygotowanym gruncie eliminuje ryzyko zapadania się fundamentów, pękania ścian wywołanego nierównomiernym osiadaniem obiektu, oraz wystąpienia wody gruntowej w piwnicach.

Badania geotechniczne to solidny fundament bezpieczeństwa dla Twojej inwestycji.