Opinia geotechniczna

Dokumentacja powstała w oparciu o badania terenowe i laboratoryjne gruntów na terenie Państwa inwestycji. Badania mają na celu określenie rodzaju oraz cech wytrzymałościowych gruntów pod projektowanym obiektem. W opinii geotechnicznej znajdą Państwo również informację nt. poziomu zwierciadła wód gruntowych.

Opinia geotechniczna podzielona jest na część opisową i graficzną.

W części opisowej znajdują się zalecenia dotyczące sposobu wykonania fundamentów, a także praktyczne wskazówki dla wykonawców robót ziemnych dopasowane do napotkanych warunków geotechnicznych na Państwa działce.

Wyniki badań przedstawione są również graficznie w postaci kart otworów i przekrojów geotechnicznych z naniesionymi szczegółowymi danymi o gruntach i poziomach wód gruntowych.

Sporządzenie dokumentacji z badań w formie opinii geotechnicznej jest wystarczające dla celów projektowania i posadawiania niewielkich obiektów budowlanych. Zaliczają się do mich jednokondygnacyjne lub dwukondygnacyjne budynki tj. domy jednorodzinne, o maksymalnym obciążeniu obliczeniowym na ściany 100 kN/m.

Grunt-Test specjalizuje się w prowadzeniu badań geotechnicznych gruntu, opracowując niezbędne dokumentacje dla inwestycji realizowanych na terenie Poznania, Wielkopolski oraz pozostałych rejonów kraju.

Kategorie geotechniczne

Dla każdej projektowanej inwestycji, niezbędne jest określenie właściwej kategorii geotechnicznej obiektu oraz stopnia skomplikowania budowy geologicznej. Od ustanowionej klasy gruntu, zależy zakres koniecznych do przeprowadzenia badań.

Wyróżnia się trzy podstawowe kategorie obiektów, z których każdy obejmuje innego typu budowle, ze względu na uwarunkowania konstrukcyjne oraz gruntowe.
Podstawę prawną do określania kategorii stanowi Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463). Zgodnie z jego zapisami, opinia geotechniczna stanowi obowiązkowy dokument dla wszystkich budynków, w tym również mieszkalnych tj. domy jednorodzinne.

Do którego zbioru będą zaliczać się domy jednorodzinne? Poniższa klasyfikacja pozwala znaleźć odpowiedź na to pytanie, jednak zakres niezbędnego opracowania uzależniony będzie od stopnia skomplikowania warunków panujących na działce.

Pierwsza kategoria geotechniczna

Jak czytamy w rozporządzeniu, pierwsza kategoria obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych warunkach gruntowych i statycznie wyznaczanym schemacie obliczeniowym. W przypadku tego rodzaju inwestycji, zapewnienie minimalnych wymagań możliwe jest na podstawie wykonanych jakościowych badań oraz posiadanych przez projektanta doświadczeń. Do tej grupy zaliczają się:

– budynki mieszkalne oraz gospodarcze jedno- i dwukondygnacyjne,

– wykopy do głębokości 1,2 m oraz nasypy budowlane do wysokości 3,0 m,

– rozparcia wykopów oraz ściany oporowe o różnicy poziomów mniejszej niż 2,0 m.

Zgodnie z powyższym, większość domów jednorodzinnych parterowych z poddaszem użytkowym oraz piętrowych z podpiwniczeniem lub bez, zaliczać się będzie właśnie do pierwszej klasy. Oznacza to, że przy prostych warunkach gruntowych wystarczające będzie sporządzenie opinii geotechnicznej. Jednak w niektórych przypadkach, niezbędna może okazać się dodatkowa dokumentacja geologiczna – konieczność jej wykonania za każdym razem określa projektant.

Druga kategoria geotechniczna

Do drugiej grupy zaliczane są obiekty o zarówno prostych, jak i złożonych warunkach gruntowych, wymagające sporządzenia dokumentacji geologicznej zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym. Do grupy tej należą:

– bezpośrednie lub głębokie fundamenty,

– filary, nabrzeża oraz przyczółki,

– wykopy i nasypy budowlane,

– konstrukcje oporowe utrzymujące wodę lub grunty,

– systemy kotwiące, np. kotwy gruntowe.

Przy obiektach zakwalifikowanych do drugiej klasy, niezbędna będzie nie tylko opinia, ale również dodatkowa dokumentacja obejmująca projekt geotechniczny oraz badanie podłoża gruntowego.

Trzecia kategoria geotechniczna

Jako obiekty trzeciej kategorii klasyfikowane są budynki o skomplikowanych warunkach gruntowych. Będą to wszelkiego rodzaju nietypowe konstrukcje i inwestycje, również te o prostych uwarunkowaniach gruntowych, o ile ich użytkowanie może stwarzać zagrożenie dla użytkowników (np. zakłady chemiczne, przedsiębiorstwa energetyczne, zapory wodne itp.). W tej grupie znajdą się m.in.:

– budynki, których projekty posiadają rozwiązania techniczne nieznajdujące podstaw w obowiązujących przepisach lub praktyce budowlanej;

– obiekty stanowiące elementy inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko naturalne;

– wysokościowe budynki projektowane w obszarze zabudowy miejskiej;

– budowle wysokie, posadawiane na głębokości przekraczającej 5,0 m;

– budynki o minimum jednej kondygnacji zagłębionej w gruncie;

– tunele skalne, obiekty monumentalne oraz zabytki.

Dla obiektu budowlanego o złożonych warunkach gruntowych, zaliczanych do trzeciej kategorii geotechnicznej, konieczne jest opracowanie pełnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Kompleksowe opracowanie badawcze może zostać sporządzone wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje geologiczne kategorii VI i VII, potwierdzone zdaniem egzaminu państwowego. Nadanie takich uprawnień możliwe jest w przypadku geologów z odpowiednią praktyką i doświadczeniem w zawodzie. Zlecając niezbędne ekspertyzy gruntu naszej firmie, zyskują Państwo pewność, że badania geologiczne oraz niezbędne dokumenty zostaną wykonane przez specjalistów z wieloletnim stażem, posiadających wszelkie wymagane przepisami uprawnienia.

Korzyści z wykonania opinii geotechnicznej

Zgodnie z przywoływanym wcześniej rozporządzeniem o warunkach posadawiania obiektów budowlanych, opinia geotechniczna od 2012 roku traktowana jest jako obowiązkowa dokumentacja dla wszystkich konstrukcji niezależnie od tego, do której kategorii geotektonicznej zostały one zakwalifikowane. Wszystko to sprawia, że zlecając opracowanie opinii, Inwestor spełnia wymogi prawne i formalne np. przy składaniu dokumentów do pozwolenia na budowę. Wykonanie takiej dokumentacji stanowi również istotne źródło informacji na temat warunków gruntowych dla planowanej inwestycji. Dzięki niej możliwe jest kompleksowe dostosowanie założeń projektu do właściwości oraz parametrów podłoża na działce, co pozwoli zminimalizować koszty posadowienia budynku oraz zoptymalizować projekt budowlany.

Najważniejsze korzyści z wykonania opinii geotechnicznej:

– spełnienie wymogów prawnych i formalnych w zakresie oceny warunków posadowienia budynku;

– określenie poziomu wód podziemnych oraz skali ich oddziaływania na fundamenty;

– możliwość dostosowania założeń projektowych do warunków wodno-gruntowych na działce;

– minimalizacja kosztów posadowienia domu;

– podstawa do określenia kategorii geotechnicznej obiektu budowanego.

Serdecznie zachęcamy do zlecania sporządzenia dokumentacji geotechnicznej oraz geologiczno-inżynierskiej firmie Grunt-Test. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań geotechnicznych na terenie Poznania oraz całej Wielkopolski. Zapewniamy indywidualne podejście do Klienta oraz kompleksowo wykonywane badania i ekspertyzy z wykorzystaniem nowoczesnych i precyzyjnych metod oraz technologii. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w celu uzyskania szczegółowych informacji. Odpowiemy na wszystkie pytania, zarówno mailowo, telefonicznie jak i osobiście w siedzibie firmy na Osiedlu Przyjaźni 18R w Poznaniu.