Dokumentacja powstała na podstawie czynności badawczych mających na celu określenie rodzaju, właściwości, cech wytrzymałościowych i odkształcalności gruntów oraz ich zmienności. W toku badań następuje również zmierzenie poziomu wody gruntowej oraz stateczności wykopów i nasypów.

Wyniki przeprowadzonych badań przedstawione są graficznie w postaci profili i przekrojów geotechnicznych z naniesionymi danymi o gruntach i poziomach wód gruntowych. W części opisowej znajdują się zalecenia dotyczące wykonania fundamentów i robót ziemnych popartych analizą warunków geotechnicznych posadowienia danego obiektu.

Sporządzenie dokumentacji geotechnicznej jest wystarczające dla celów projektowania i posadawiania niewielkich obiektów budowlanych tj. jedno- lub dwukondygnacyjne budynki o maksymalnym obciążeniu obliczeniowym na słup równym 250 kN, a na ściany 100 kN/m, posadowione na fundamentach bezpośrednich palowych, lub na studniach, przy prostych warunkach gruntowych.