Laboratorium gruntowe

W naszym laboratorium wykonujemy następujące badania:

 • analiza sitowa
 • analiza areometryczna
 • oznaczanie maksymalnej gęstości objętościowej gruntu (Aparat Proctora)
 • oznaczenie wilgotności optymalnej  (Aparat Proctora)
 • oznaczanie stopnia plastyczności gruntów spoistych (IL)
 • oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów niespoistych (IS)
 • oznaczanie wskaźnika piaskowego (WP)
 • oznaczanie ilościowe zanieczyszczeń organicznych (wyprażanie)
 • oznaczanie wilgotności naturalnej (Wn)
 • oznaczanie granicy płynności (WL)
 • oznaczanie granicy plastyczności (Wp)
 • makroskopowa ocena gruntów
 • określanie stopnia agresywności korozyjnej wód w stosunku do betonu (fundamentów i posadzek)
 • określanie zawartości metali ciężkich (ołów, rtęć, kadm, cynk, kobalt, arsen, nikiel, itd) oraz substancji ropopochodnych

Dodaj komentarz