Stopnie skomplikowania warunków gruntowych

wg normy PN-B-02479:1998

1). Proste warunki gruntowe występują kiedy warstwy gruntów w podłożu są jednorodne pod względem litologicznym i genetycznym, a także zalegają równolegle do powierzchni terenu. Zwierciadło wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia projektowanego obiektu oraz nie notuje się występowania niekorzystnych warunków geotechnicznych.

2). Złożone warunki gruntowe występują kiedy warstwy gruntów w podłożu są zmienne litologicznie i genetycznie, a także nieciągłe i niejednorodne. Zwierciadło wód gruntowych pojawia się w linii posadowienia obiektu budowlanego lub powyżej tego poziomu. Zjawiska geologiczne nie występują.

3). Skomplikowane warunki gruntowe występują kiedy w ośrodku gruntowym występują niekorzystne zjawiska osuwiskowe, sufozyjne, kurzawkowe, glacitektoniczne, a także na obszarach szkód górniczych oraz centralnych części delt rzek.

Dodaj komentarz